МИНИСТАРСТВО

За бригу о породици
и демографију

Почетна » Јавни конкурси » Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места

МИНИСТАРСТВО ЗА БРИГУ О ПОРОДИЦИ И ДЕМОГРАФИЈУ

На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20) и члана 9 став 1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, број 2/19 и 67/21) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-582/2021 од 27. јануара 2021. године

 

Оглашава

 

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

И Орган у коме се радна места попуњавају: Министарство за бригу о породици и демографију, Београд, Булевар Михајла Пупина 2.

 

ИИ Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за послове прикупљања и анализе података у вези наталитета и репродуктивног здравља становништва, у звању млађи саветник
Сектор за популациону политику, политику наталитета и репродуктивног здравља
2 извршиоца

 

Опис послова: Учествује у праћењу спровођења мера политике наталитета и изради и спровођењу подстицајних мера; учествује у праћењу спровођења мера на усклађивању рада и родитељства; учествује у организацији промоције здравих стилова живота и у организацији промоције репродуктивног здравља адолесцената; учествује у вршењу послова усмерених на подизање свести и едукацију грађана о важности ревитализације становништва; учествује у изради планова и програма и аналитичких извештаја из делокруга Групе; сарађује са органима државне управе, јединицама локалне самоуправе, научним и стручним установама, организацијама цивилног друштва и осталим субјектима везано за делокруг Групе; учествује у припреми података из делокруга Групе у сврху информирања јавности; прати примену конвенција које се односе на планирање породице; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

 

Услови: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање једна година радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима; положен државни стручни испит; као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

 

2. Радно место за подршку материјално-финансијским и рачуноводственим пословима, у звању млађи саветник
Група за финансијске и рачуноводствене послове и послове набавки, Секретаријат министарства
1 извршилац

 

Опис послова: Учествује у припреми решења о распореду средстава у складу са прописима којима је регулисана област буџета; припрема документацију и обрађује податаке за обрачун зараде запосленима, накнаде запосленима за долазак и одлазак са рада; припрема документацију и учествује у обрачуну социјалних давања запосленима (отпремнине, породиљског боловања, боловања, солидарне помоћи), јубиларних награда, накнада за одвојен живот од породице, обрачуну путних трошкова за службена путовања у земљи и иностранству, накнада за употребу сопственог возила; учествује у припреми месечног плана извршења буџета и изради завршног рачуна Министарства; учествује у састављању периодичних и годишњих извештаја; води књигу улазних фактура; врши књижење обавеза, расхода, прихода, инвестиција и средстава из свих извора; уноси податке и промене података у помоћним књигама Министарства; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне области економских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 1 године радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима; положен државни стручни испит; као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

 

3. Руководилац Групе за политику наталитета и репродуктивног здравља, у звању самостални саветник
Сектор за популациону политику, политику наталитета и репродуктивног здравља
1 извршилац

 

Опис послова: Руководи и планира рад Групе, пружа стручна упутства, координира и надзире рад државних службеника у Групи и врши најсложеније послове из делокруга Групе; координира поступак припреме и израде стратешких докумената, нацрта закона и других предлога прописа из области политике наталитета и репродуктивног здравља; прати спровођење мера политике наталитета; израђује и спроводи подстицајне мере; израђује планове и програме из делокруга Групе; учествује у раду стручних радних скупова на националном и међународном нивоу; прати спровођење мера на усклађивању рада и родитељства; организује промоцију здравих стилова живота и репродуктивног здравља адолесцената; врши послове усмерене на подизање свести и едукацију грађана о важности ревитализације становништва; припрема податке из делокруга Групе у сврху информирања јавности; обавља и друге послове по налогу помоћника министра.

 

Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке или из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 5 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

 

Место рада: Београд.

 

ИИИ Компетенције које се проверавају у изборном поступку: Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима, кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима, доступна су сва радна места и избор кандидата се врши на основу провере компетенција.

Изборни поступак спроводи се у више обавезних фаза и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција и интервју са комисијом.

 

У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред одређено мерило за проверу одређене компетенције у једној фази изборног поступка може да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној фази.

 

Провера општих функционалних компетенција за сва радна места:
1. организација и рад државних органа РС – провераваће се путем теста (писано);
2. дигитална писменост – провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару);
3. пословна комуникација – провераваће се путем симулације (писано).

 

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост“ (поседовање знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста и табела, табеларне калкулације), ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених области, на траженом нивоу и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције – дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

 

Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.

 

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Службе за управљање кадровима, www.сук.гов.рс.

 

Посебне функционалне компетенција: Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:

 

Посебне функционалне компетенције које се проверавају у изборном поступку за радно место под редним бројем 1:

– Посебна функционална компетенција за област рада – студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) – провераваће се путем писане симулације.

– Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о финансијској подршци породици са децом) – провераваће се путем писане симулације.

– Посебна функционална компетенција за радно место – релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о државној управи) – провераваће се путем писане симулације.

 

Посебне функционалне компетенције које се проверавају у изборном поступку за радно место под редним бројем 2:

– Посебна функционална компетенција за област рада – студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) – провераваће се путем писане симулације.

– Посебна функционална компетенција за област рада – финансијско-материјални послови (извршење буџета) – провераваће се путем писане симулације.

– Посебна функционална компетенција за радно место – релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о платном промету) – провераваће се путем писане симулације.

 

Посебне функционалне компетенције које се проверавају у изборном поступку за радно место под редним бројем 3:

– Посебна функционална компетенција за област рада – студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) – провераваће се путем писане симулације.

– Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о финансијској подршци породици са децом) – провераваће се путем писане симулације.

– Посебна функционална компетенција за радно место – релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о државној управи) – провераваће се путем писане симулације.

 

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Министарства за бригу о породици и демографију www.минбпд.гов.рс.

 

Провера понашајних компетенција за извршилачка радна места под редним бројевима 1 и 2: Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, орјентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) – провераваће се путем психометријских тестова и интервјуа базираном на компетенцијама.

Провера понашајних компетенција за извршилачко радно место под редним бројем 3: Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, орјентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност, интегритет и управљање људским ресурсима) – провераваће се путем психометријских тестова и интервјуа базираном на компетенцијама.

 

Интервју са комисијом и вредновање кандидата: Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа – провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

 

ИВ Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве: Пријаве на конкурс шаљу се поштом на адресу: Министарство за бригу о породици и демографију, Булевар Михајла Пупина 2, 11070 Београд или се подносе непосредно на писарници Палате „Србија“, Булевар Михајла Пупина 2, Београд са назнаком „За јавни конкурс”.

 

В Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Светислав Ђурђевић, тел. 011/311-54-21 од 9.00 до 13.00 часова.

 

ВИ Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

 

ВИИ Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

 

ВИИИ Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима и Министарства за бригу о породици и демографију или у штампаној верзији на писарници Палате „Србија“ Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2 (источно крило).

 

Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је приложен уз текст овог конкурса и који је саставни део Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државном органу („Службени гласник РС“ бр. 2/19 и 67/21).

 

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак. Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

 

ИX Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту), оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).

 

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

 

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).

 

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

 

Напомена: Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) прописано је, између осталог, да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то непходно за одлучивање у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницима садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама. Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима / уверење о положеном правосудном испиту. Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава* у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

 

X Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од (5) пет радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.

 

Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка.

 

Докази се достављају на наведену адресу Министарства за бригу о породици и демографију.

 

XИ Врста радног односа: Радни однос заснива се на неодређено време.

 

XИИ Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести почев од 1. јуна 2022. године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на број телефона или електронску адресу које су навели у својим пријавама.

 

Провера општих функционалних компетенција, посебних функционалних компетенција, понашајних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом обавиће се у Служби за управљање кадровима, у Палати „Србија“ Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2 (источно крило). Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или имејл-адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве.

 

Напомене: Као државни службеник на извршилачком радном месту може да се запосли и лице које нема положен државни стручни испит, али је дужно да га положи у прописаном року. Положен државни стручни испит није услов, нити предност за заснивање радног односа. Пробни рад је обавезан за све који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос на неодређено време траје шест месеци. Државни службеник на пробном раду, који је засновао радни однос на неодређено време и државни службеник који је засновао радни однос на неодређено време а који нема положен државни стручни испит, полаже државни стручни испит у року од шест месеци од дана заснивања радног односа.

 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.

 

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао министар за бригу о породици и демографију.

 

Овај конкурс се објављује на интернет презентацији Министарства за бригу о породици и демографију (www.минбпд.гов.рс) и огласној табли Министарства за бригу о породици и демографију; на интернет презентацији Службе за управљање кадровима (www.сук.гов.рс), на порталу е-Управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

 

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

 

Образац пријаве млађи саветник Сектор за популациону политику, политику наталитета и репродуктивног здрављa

Образац пријаве самостални саветник Сектор за популациону политику, политику наталитета и репродуктивног здрављa

Образац пријаве млађи саветник Група за финансијске и рачуноводствене послове и послове набавки, Секретаријат министарствa

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за радно место Руководилац Групе за политику наталитета и репродуктивног здрављa

 

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за радно место за подршку материјално-финансијским и рачуноводственим пословимa

 

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за радно место за послове прикупљања и анализе података у вези наталитета и репродуктивног здравља становништвa

 

Листа кандидата за радно место – Руководилац Групе за политику наталитета и репродуктивног здрављa

 

Листа кандидата који су испунили мерила за избор за радно место – Руководилац Групе за политику наталитета и репродуктивног здрављa

 

Обавештење о неуспеху јавног конкурса за радно место под бројем 1

 

Обавештење о неуспеху јавног конкурса за радно место под бројем 2