МИНИСТАРСТВО

За бригу о породици
и демографију

Почетна » Јавни конкурси » Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у министарству за бригу о породици и демографију

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у министарству за бригу о породици и демографију

На основу члана 50. Закона о државним службеницима и члана 4. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима оглашава

      ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У

                     МИНИСТАРСТВУ ЗА БРИГУ О ПОРОДИЦИ И ДЕМОГРАФИЈУ

 

И Орган у коме се попуњава радно место: Министарство за бригу о породици и демографију, Булевар Михајла Пупина 2, Нови Београд

 

ИИ Радно место које се попуњава:

 

  1. Радно место за координацију послова међународне сарадње и европских интеграција, у звању самостални саветник, Сектор за међународну сарадњу, европске интеграције и пројекте – 1 извршилац.

Опис посла: Координира и прати сарадњу са локалним самоуправама других држава, у региону, на европском и међународном нивоу; координира преговарачки процес са ЕУ и ИПА активности и остале преговарачке процесе из области међународне сарадње; координира активности и прати реализацију пројеката у оквиру програма ЕУ и учествује у активностима које произилазе из чланства у Савету Европе и осталим међународним организацијама из система ЕУ; учествује у раду и вођењу преговарачких група; извештава о процесу европских интеграција и даје препоруке за његово унапређење; прати и проучава искуства других земаља у областима из надлежности Министарства и о томе сачињава извештај и учествује у сарадњи и дијалогу са надлежним органима, организацијама и међународним донаторима ради обезбеђивања подршке за постизање циљева Министарства; израђује упоредне анализе праксе земаља у окружењу и других земаља кандидата и чланица ЕУ и идентификује међународне захтеве и националне потребе ради остваривања циљева Министарства; израђује стручна мишљења, извештаје и информације из делокруга Групе и припрема одговоре на посланичка питања; обавља и друге послове по налогу помоћника министра.

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 5 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

ИИИ Место рада: Београд

 

ИВ Врста радног односа: радно место попуњава се заснивањем радног односа на неодређено време.

В Компетенције које се проверавају у изборном поступку :

Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција.

Изборни поступак спроводи се у више обавезних фаза и то следећим редоследом: провера општих

функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција, провера

понашајних компетенција и интервју са комисијом.

На интерном конкурсу за извршилачка радна места која нису руководећа, не проверавају се опште функционалне и понашајне компетенције, а за радна места која су руководећа не проверавају се опште функционалне компетенције.

У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред одређено мерило за проверу одређене компетенције у једној фази изборног поступка може да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној фази.

Провера посебних функционалних компетенција: 


Посебна функционална компетенција за област рада – студијско аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) и послови међународне сарадње и европских интеграција (методологија праћења, примене и извештавање о ефектима потписаних међународних споразума) – провераваће се усмено путем симулације.

Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о финансијској подршци породици са децом) – провераваће се усмено путем симулације.

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Министарства за бригу о породици и демографију,  www.минбпд.гов.рс.

 

Интервју са комисијом:Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

ВИ Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве за интерни конкурс: Образац пријаве на конкурс шаље се поштом или предаје непосредно на писарници Министарства за бригу о породици и демографију, Булевар Михајла Пупина 2, Нови Београд, са назнаком „За интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места“.

ВИИ Лице које је задужено за давање обавештења: Јован Јокић, 011/311-48-79 од 10,00 до 13,00 часова.

ВИИИ Датум оглашавања: 30. децембар 2021. године.

ИX Рок за подношење пријава на интерни конкурс је осам дана и почиње да тече 31. децембра 2021. године и истиче 10. јануара 2022. године.

X Пријава на интерни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Министарства за бригу о породици и демографију (www.минбпд.гов.рс) и интернет презентацији Службе за управљање кадровима (www.сук.гов.рс) или у штампаној верзији на писарници Министарства за бригу о породици и демографију, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2.

Приликом предаје пријаве на интерни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку.

Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

XИ Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазу изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стучном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство), оригинал или оверена фотокопија решења о распоређивању или премештају у органу у коме ради или решења да је државни службеник нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинској управи. Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документ о чињеницама о којима се води службена евиденција је: уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима односно уверење о положеном правосудном испиту.

Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

И Рок за подношење доказа: кандидати који су успешно прошли претходну фазу изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од пет радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на адресу Министарства за бригу о породици и демогрфију, Булевар Михајла Пупина 2, Нови Београд.

XИИИ Датум и место провере компетенција кандидата у изборном поступку: 
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о интерном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести почев од 1. фебруара 2022. године.

Провера посебних функционалних компетенција и интервју са комисијом обавиће се у просторијама у Службе за управљање кадровима, Булевар Михајла Пупина 2, Нови Београд, Палата Србија (источно крило).

Кандидати ће о датуму, месту и времену спровођења сваке фазе изборног поступка бити обавештени на контакте (бројеве телефона или електронске адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве.

XИВ Државни службеници који имају право да учествују на интерном конкурсу:
На интерном конкурсу могу да учествују само државни службеници запослени на неодређено време из органа државне управе и служби Владе.

Напомене: 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.
Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао министар за бригу о породици и демографију. Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и огласној табли Службе за управљање кадровима и интернет презентацији и огласној табли Министарства за бригу о породици и демогрфију.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 Д И Р Е К Т О Р

 др Данило Рончевић

 

 

 

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за  радно место за  координацију послова међународне сарадње  и европских интеграција, звање самостални саветнik