МИНИСТАРСТВО

За бригу о породици
и демографију

Почетна » Информације од јавног значаја » Приступ информацијама од јавног значаја

Приступ информацијама од јавног значаја

ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

 

Одредбама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, број 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010), уређују се права на приступ информацијама од јавног значаја којима располаже Министарство за бригу о породици и демографију, а које су настале у раду или у вези са радом Министарства, ради остварења и заштите интереса јавности да зна и остварења слободног демократског поретка и отвореног друштва, у ком циљу је овим Законом установљен институт Повереника за информације од јавног значаја, као самосталног државног органа, који је независтан у вршењу своје надлежности.

 

Обавезе овлашћеног лица су да прима захтеве, обавештава тражиоца о поседовању информација и обезбеђује увид у документ који садржи тражену информацију, односно доставља информацију на одговарајући начин, одбија захтев решењем, предузима мере за унапређење праксе поступања са носачима информација, праксе одржавања носача информација, као и праксе њиховог чувања и обезбеђења.

 

Тражилац може поднети Захтев за приступ информацијама од јавног значаја писаним путем, слањем поштом на адресу: Министарство за бригу о породици и демографију, 11070 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2 или предајом на писарници Министарства, Булевар Михајла Пупина 2, Нови Београд.

 

Министарство је дужно да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену информацију, односно изда му или упути копију тог документа.

 

Ако орган власти на захтев не одговори у законском року тражилац може изјавити жалбу Поверенику, најкасније у року од 15 дана од пријема захтева, осим у случајевима утврђеним законом.

 

Образац захтева за приступ информацијама од јавног знацаја

Образац залбе против одлуке Министарства којом је одбијен или одбацен захтев за приступ информацијама

Образац залбе када орган власти није поступио није поступио у целости по захтеву тразиоца у законском року (цутање управе)