Ministar za brigu o porodici i demografiju u Vladi Republike Srbije Ratko Dmitrović,  predstavio je danas, 24. juna, u Skupštini Srbije Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici s decom (ZFPPD). Nove odredbe olakšaće postupak ostvarivanja prava na materijalnu podršku porodici, broj korisnika biće proširen, a mnoge žene će po prvi put ostvariti naknade po osnovu rođenja deteta.

 

-Predlogom Zakona uspostavlja se dodatnu zaštitu dece iz posebno ranjivih grupa, dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, kao i dece bez roditeljskog staranja i dece korisnika novčane socijalne pomoći – izjavio je ministar Dmitrović.

 

On je podsetio da se ZFPPD primenjuje se od  1. juna 2002. godine.  Izmene i  dopune ovog zakona izvršene su 2005. i 2009. godine. Trenutno je na snazi zakon iz 2017. godine. Posle usvajanja Strategije podsticanja rađanja u martu 2018. godine, na predlog predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, kako je rekao, pristupilo se izmenama i dopunama ZFPPD  koje su usvojene u junu 2018. godine, a osnovni zakon sa izmenama primenjuje od 1. jula 2018. Tim izmenama omogućeno je da se roditeljski dodatak za treće i četvrto dete, u mesečnim iznosima od 12.000 dinara i 18.000, isplaćuje u trajanju od 10 godina. Izmene su se odnosile na  visinu, način usklađivanja i isplate roditeljskog dodatka i paušala za nabavku opreme za dete.

 

Primena novih odredbi o kojima je danas govorio ministar, a koje unapređuju finansijsku podršku i socijalnu zaštitu, trebalo bi da otpočne 1. jula ove godine.

 

Prilikom izrade Predloga zakona o izmenama i dopunama ZFPPD , kako je rekao,  razmatrani su predlozi i sugestije građana i udruženja koja se bave porodicom i decom, a dobijeni u obraćanju Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju.

 

-Odredbe ovog Predloga zakona o izmenama i dopunama ZFPPD predstavljaju deo ukupne društvene brige o deci i doprinose poboljšanju uslova za zadovoljavanje osnovnih potreba dece, daju podsticaj za rađanje i pružaju podršku materijalno ugroženim porodicama, porodicama sa decom sa smetnjama u razvoju i decom sa invaliditetom, kao i deci bez roditeljskog staranja – rekao je ministar Dmitrović, obrazlažući dokument pred poslanicima Narodne skupštine.

 

Najbitnija izmena odnosi se na naknade zarada za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva radi posebne nege deteta.

 

Svaka zaposlena žena za vreme porodiljskog odsustva, koje traje 28  dana pre njegovog otpočinjanja ( izuzetno po nalazu lekara 45 dana pre termina za porođaj) do tri meseca života deteta, ostvaruje naknadu zarade za vreme porodiljskog odustva, koja ne može biti manja od minimalne zarade utvrđene na dan otpočinjanja odsustva. Uslov je da  ima makar jednu evidentiranu osnovicu na koje su plaćeni doprinosi zarade.

 

Ministar je napomenuo da je prema važećim odredbama za ostvarivanje ovog prava, bilo potrebno najmanje šest osnovica na koje su uplaćeni doprinosi na zarade.

 

Takođe, zaposlena žena, koja ima bolesno dete, za koje je nadležna komisija odobrila korišćenje odsustva sa rada radi posebne nege deteta, može da koristi naknadu zarade za to vreme i dodatak za pomoć i negu drugog lica za dete. Pravo na posebnu negu deteta može da traje do pete godine života deteta.

 

Novim odredbama u povoljnijem položaju su i žene poljoprivredne osiguranice.

 

-Žena koja je poljoprivredni osiguranik može da ostvari pravo na ostale naknade po osnovu rođenja i nege i posebne nege deteta, pri čemu će se za obračun naknade uzimati osnovice na koje su plaćeni doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje u 18 meseci koji prethode rođenju deteta . Ova odredba imaće retroaktivno dejstvo od 8. maja 2021. godine, imajući u vidu objavljenu odluku Ustavnog suda  7. maja 2021. godine – rekao je ministar Dmitrović.

 

Žena koja samostalno obavlja delatnost ili je angažovana po osnovu fleksibilnih oblika rada (ugovora o privremenim i povremenim poslovima, ugovora o delu, autorskog ugovora) ili je poljoprivredni osiguranik) i ima bolesno dete za koje je nadležna komisija dala mišljenje, može da koristi  pored prava na ostale naknade po osnovu posebne nege deteta i dodatak za pomoć i negu drugog lica za dete. Pravo na posebnu negu deteta može da traje do pete godine života deteta;

 

Od 1. januara 2022. godine zaposlene žene, žene koje samostalno obavljaju delatnost ili su angažovane po osnovu fleksibilnih oblika rada, a ostvaruju prihode koji su veći od tri prosečne zarade u Republici Srbiji, moći će da ostvare naknadu zarade i ostale naknade u visini do pet prosečnih zarada u Republici Srbiji na dan otpočinjanja odsustva.

 

Kad je reč o poditeljskom dodataku, novim zakonom omogućeno je ostvarivanje ovog prava i za peto dete ukoliko je neko od živorođene dece prethodnog reda rođenja umrlo neposredno po rođenju  i za njega nije ostvareno pravo na roditeljski dodatak i izvršena su preciziranja koja se odnose na imunizaciju dece i življenje porodice na teritoriji Republike Srbije.