Samo u situacijama, kada fizičko kažanjavanje deteta ima karakteristike zlostavljanja, organ starateljstva će protiv roditelja pokrenuti sudski postupak za lišenje roditeljskog prava ili postupak za zaštitu prava deteta i podneti krivičnu prijavu. Intencija nije na kažnjavanju roditelja, već na izgradnji novih, nenasilnih stilova vaspitanja dece.

 

Ovo je gostujući u emisiji „Uranak“ K1 televizije, izjavila državna sekretarka Milka Milovanović-Minić, povodom izmena Porodičnog  zakona, koji uvodi potpunu zabranu fizičkog kažnjavanja dece.

 

Dete će imati pravo da školi ili centru za socijalni rad prijavi roditelja, ali nove odredbe, kako je rekla, favorizovaće preventivne mere, u odnosu na represine. Centri za socijalni rad reagovaće shodno konkretnom slučaju: upozorenjem, upućivanjem u porodično savetovalište ili u ustanovu specijalizovanu za posredovanje u porodičnim odnosima.

 

-Na nasilje se uvek i svuda mora reagovati – izajavila je državna sekretarka. – Ovde nije u prvom planu represivna pravna norma, već zaštita dece i jasna opredeljenost Vlade Republike Srbije da se kroz zakonska rešenja roditeljima pomogne u izgradnji drugačijih, nenasilnih stilova vaspitanja – rekla je Milka Milovanović-Minić.

 

Ona je dodala da je prioritetna orjentacija predlagača savetodavni pristup i podrška roditeljima u pravilnom vaspitavanju dece.

 

-Koncept zabrane fizičkog kažnjavanja dece podrazumeva zaštitu prava deteta na pravilan rast i razvoj – obrazložila je državna sekretarka.-Cilj nije da deci sve bude dozvoljeno, već da se deca osećaju sigurno i zaštićeno u svojim porodicama. Potrebno je insistirati na pozitivnom roditeljstvu kao stilu života u kojem dete, nije objekat vaspitanja, već partner svojih roditelja ili staratelja u učenju, igri i u životu – rekla je Milka Milovanović-Minić.

 

Republika Srbija je potvrdila Konvenciju o pravima deteta, a Komitet UN koji prati primenu Konvecije, dao je preporuku Republici Srbiji da u svoje zakonodavstvo unese odredbu o zabrani fizičkog kažnjavanja. Ova preporuka stigla je i od evrospkih isntitucija u procesu pridruživanja Srbije EU.

 

Porodični zakon unaprediće ostvarivanje prava deteta i ljudskih prava, porodičnopravne odnose, kao i funkcionisanje institucija koje imaju nadležnost u ovim oblastima.

 

Osim zabrane fizičkog kažnjavanja izmenama i dopunama, menja se još nekoliko značajnih odredbi Porodičnog zakona. U zakon će biti  uneta definicija deteta, zabrana sklapanja maloletničkih brakova, ukida se produženje roditeljskog prava. Novina je i ukidanje potpunog lišenja poslovne sposobnosti, koje se menja ograničenjem ovog lišenja na najduže tri godine. Shodno ovoj odredbi, zakon ukida i mogućnost da dete roditelja kome je ograničena poslovna sposobnost, bude dato na usvojenje. Takođe, ukida se mogućnost zaključenja sporazuma o usvojenju, definisanje najboljeg interesa deteta u sudskim postupcima, izdavanje naloga za uključivanje u psihosocijalni tretman ili specijalizovani program počinioca nasilja u porodici, kao mere zaštite od nasilja u porodici.