Državna sekretarka u Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju, Milka Milovanović-Minić, učestvujući u Tematskom društvenom dijalogu o sistemu socijalne zaštite u Republici Srbiji, istakla je da je u direktnom kontaktu na terenu sa timovima lokalnih vlasti, neophodno sagledati specifičnosti za svaku sredinu, grad i opštinu, kao i njihove resurse i mogućnosti za popravljanje i unapređenje demografskih prilika kroz podršku porodicama da kvalitetnije funkcionišu.

 

Podsetivši  da je socijalna zaštita  organizovana društvena delatnost od javnog interesa čiji je cilj pružanje pomoći i osnaživanje za samostalan i produktivan život u društvu pojedinaca i porodica, istakla je da je poseban cilj sprečavanje nastajanja i otklanjanje posledica socijalne isključenosti.

 

Tematski društveni dijalog o sistemu socijalne zaštite u Republici Srbiji, 10. juna, organizovalo je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Pored predstavnika resornih ministarstava, u dijalogu su učestvovali i predstavnici Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Crvenog krsta Srbije i Populacionog fonda Ujedinjenih nacija.

 

-Dijalog je uvek prilika da se predstavi rad, prepoznaju dobre ideje i inicijative i da se razgovara o problemima i mogućim rešenjima kako bi se došlo do najboljih rezultata, intersektorskim angažovanjem, uz puno poštovanje i uvažavanje pojedinačnih napora i posvećenosti svakog od aktera u procesu – naglasila je na početku svog obraćanja Milka Milovanović-Minić.

 

U okviru svoje nadležnosti, a da bi se sagledale demografske prilike u našoj državi, Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju je napravilo plan obilizaka lokalnih samouprava širom Srbije. Ovo je prema rečima državne sekretarke, jedini način da se uoče problemi i primeri dobre prakse i napravi detaljan presek, koji će, objedinjen  u sveobuhvatni dokument, biti predstavljen Vladi Republike Srbije kao predlog za poboljšanje loše demografske slike.

 

-Očekujemo da naši predlozi kroz predstavljeni dokument dobiju neophodnu i koordinisanu nacionalnu implementaciju i doprinesu popravljanju demografskih prilika, a time socijalnih prilika u oblasti socijalne zaštite – dodala je državna sekretarka.

 

Ministarstvo za brigu o porodici i demografiji, istakla je Milka Milovanović-Minić, predlagač je izmena i dopuna Zakona o finansijskoj podršci porodici koji je zasnovan  na pravu i dužnosti roditelja da podižu i vaspitavaju decu, pravu deteta na uslove života koji mu omogućavaju pravilan razvoj i obavezi države da podrži dobrobit porodice, deteta i budućih generacija.

 

Odredbe ovog Zakona predstavljaju deo ukupne društvene brige o deci i doprinose poboljšanju uslova za zadovoljavanje osnovnih potreba dece, daju poseban podsticaj za rađanje dece i pružaju podršku materijalno ugroženim porodicama, porodicama sa decom sa smetnjama u razvoju i decom sa invaliditetom, kao i deci bez roditeljskog staranja.

 

Zakonom je predviđena i posebna podrška deci bez roditeljskog staranja, deci sa smetnjama u razvoju i deci sa invaliditetom i deci korisnika novčane socijalne pomoći kroz prava na naknadu troškova boravka u predškolskoj ustanovi.

 

U proceduri su izmene i dopune Porodičnog zakona, podsetila je državna sekretarka. Zakon o izmenama i dopunama ima za cilj da unapredi ostvarivanje prava deteta i ljudskih prava, izmeni i unapredi neke porodičnopravne odnose i time unapredi funkcionisanje institucija koje imaju nadležnosti u oblasti zaštite prava deteta i porodičnopravnih odnosa. Pojedinim izmenama i dopunama, dodala je, Republika Srbija će ispuniti deo svojih međunarodnih obaveza koje se odnose na punu primenu ratifikovanih konvencija: Konvencije o pravima deteta i Kovencije o zaštiti osoba sa invaliditetom.